Snow White

2012 • Drama • Spania • 104 min

Based on the tale of "Snow White."