Superstar

Superstar

Drama
Romantikk

Medvirkende

Bilal Ashraf

Mahira Khan

Noor

Nadeem Beyg

Javed Sheikh

Marina Khan

Asma Abbas

Annonse