Wings

Wings

Drama

Medvirkende

Maya Bulgakova

Nadezhda Stepanovna Petrukhina

Zhanna Bolotova

Tanya Petrukhina

Pantelejmon Krymov

Pavel Gavrilovich

Leonid Dyachkov

Mitya Grachov

Vladimir Gorelov

Igor

Yuri Medvedev

Boris Grigoriyevich